1.Chen Ge, Kui-Juan Jin, Lin Gu, Li-Cong Peng, Yong-Sheng Hu, Hai-Zhong Guo, Hong-Fei Shi, Jian-Kun Li, Jia-Ou Wang, Xiang-Xin Guo, Can Wang, Meng He, Hui-Bin Lu, and Guo-Zhen Yang, Metal–Insulator Transition Induced by Oxygen Vacancies from Electrochemical Reaction in Ionic Liquid-Gated Manganite Films, Adv. Mater. Interfaces 2, 1500407 (2015).
2. Haizhong Guo, Ruiqiang Zhao, Kuijuan Jin, Lin Gu, Dongdong Xiao, Zhenzhong Yang, Xiaolong Li, Le Wang, Xu He, Junxing Gu, Qian Wan, Can Wang, Huibin Lu, Chen Ge, Meng He, and Guozhen Yang, Interfacial-Strain-Induced Structural and Polarization Evolutions in Epitaxial Multiferroic BiFeO3 (001) Thin Films, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 2944 (2015).
3.Shuai Liu, Meizhen Huang, Yanjie Yao, Hui Wang, Kui-juan Jin, Peng Zhan, and Zhenlin Wang, Light-Induced Resistance Effect Observed in Nano Au Films Covered Two-Dimensional Colloidal Crystals, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 19536−19540 (2015).
4. Shuo Cao, Jing Tang, Yunan Gao, Yue Sun, Kangsheng Qiu, Yanhui Zhao, Min He, Jin-An Shi, Lin Gu, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu, Longitudinal wave function control in single quantum dots with an applied magnetic field, Sci. Rep. 5, 8041 (2015).
5. Weiwei Li, Wei Zhang, Le Wang, Junxing Gu, Aiping Chen, Run Zhao, Yan Liang, Haizhong Guo, Rujun Tang, Chunchang Wang, Kuijuan Jin, Haiyan Wang and Hao Yang, Vertical Interface Induced Dielectric Relaxation in Nanocomposite (BaTiO3)1-x:(Sm2O3)x Thin Films, Sci. Rep. 5, 11335 (2015).
6. Shuang Liu, Hongyan Zhang, Jun Dai, Shaohu Hu, Ignacio Pino, Daniel J Eichinger, Huibin Lyu, and Heng Zhu, Characterization of monoclonal antibody’s binding kinetics using oblique-incidence reflectivity difference approach, MABS 7, 110-119 (2015).
7. Wen-jia Zhou, Kui-juan Jin, Hai-zhong Guo, Xu He, Meng He, Xiu-lai Xu, Hui-bin Lu, and Guo-zhen Yang, Significant enhancement of photovoltage in artificially designed perovskite oxide structures, Appl. Phys. Lett. 106, 131109 (2015).
8.Fang Yang, Qinghua Zhang, Zhenzhong Yang, Junxing Gu, Yan Liang, Wentao Li, Weihua Wang, Kuijuan Jin, Lin Gu, and Jiandong Guo, Room-temperature ferroelectricity of SrTiO3 films modulated by cation concentration, Appl. Phys. Lett 107, 082904 (2015).
9.Jun-xing Gu, Kui-juan Jin, Le Wang, Xu He, Hai-zhong Guo, Can Wang, Meng He, and Guo-zhen Yang, Long-time relaxation of photo-induced influence on BiFeO3 thin films, J. Appl. Phys. 118, 204103 (2015).
10. Ping-ping Chen, Ju Liu, Li Wang, Kui-juan Jin, Yan Yin, and Zhi-yuan Li, Optimization and maximum potential of optical antennae in near-field enhancement, Appl. Opt. 54, 5822-5828 (2015).
11. Liping He, Shuang Liu, Jun Dai, Lin Wu, Guozhen Liu, Hanfu Wei, Huibin Lu, Kuijuan Jin, and Guozhen Yang, Label-Free and Real-Time Monitor of Binding and Dissociation Processes between Protein A and Swine IgG by Oblique-Incidence Reflectivity Difference Method, Chin. Phys. Lett. 32, 020703 (2015).

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.