1. Jiahua Duan, Runkun Chen, Jingcheng Li, Kuijuan Jin, Zhigang Sun, Jianing Chen, Launching Phonon Polaritons by Natural Boron Nitride Wrinkles with Modifiable Dispersion by Dielectric Environments, Adv. Mater. 29, 1702494 (2017). IF=19.791
2. Qinghua Zhang, Xu He, Jinan Shi, Nianpeng Lu, Haobo Li, Qian Yu, Ze Zhang, Long-Qing Chen, Bill Morris, Qiang Xu, Pu Yu, Lin Gu, Kuijuan Jin, Ce-Wen Nan, Atomic-resolution imaging of electrically induced oxygen vacancy migration and phase transformation in SrCoO2.5-σ, Nat. Commun. 8, 104 (2017). IF=12.124
3. Tieying Yang, Xingmin Zhang, Bin Chen, Haizhong Guo, Kuijuan Jin, Xiaoshan Wu, Xingyu Gao, Zhong Li, Can Wang, Xiaolong Li, The Evidence of Giant Surface Flexoelectric Field in (111) Oriented BiFeO3 Thin Film, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 5600−5606 (2017). IF=7.504
4. Y. Ding, X. Guan, X. Zhu, H. Hu, S. I. Bozhevolnyi, L. K. Oxenløwe, K. J. Jin, N. A. Mortensen, S. Xiao, Effective electro-optic modulation in low-loss graphene-plasmonic slot waveguides, Nanoscale, 9, 15576–15581 (2017). IF=7.367
5. Yue Sun, Feilong Song, Chenjiang Qian, Kai Peng, Sibai Sun, Yanhui Zhao, Zelong Bai, Jing Tang, Shiyao Wu, Hassan Ali, Fang Bo, Haizheng Zhong, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu, High‑Q Microcavity Enhanced Optical Properties of CuInS2/ZnS Colloidal Quantum Dots toward Non-Photodegradation, ACS Photonics 4, 369−377 (2017). IF=6.756
6. Jing-ting Yang, Chao Ma, Chen Ge, Qing-hua Zhang, Jian-yu Du, Jian-kun Li, He-yi Huang, Meng He, Can Wang, Sheng Meng, Lin Gu, Hui-bin Lu, Guo-zhen Yang and Kui-juan Jin, Effects of line defects on the electronic and optical properties of strain-engineered WO3 thin films , J. Mater. Chem. C 5, 11694 (2017). IF=5.256
7. Haizhong Guo, Qingqing Li, Zhengzhong Yang, Kui-juan Jin, Chen Ge, Lin Gu, Xu He, Xiaolong Li, Ruiqiang Zhao, Qian Wan, Jiesu Wang, Meng He, Can Wang, Huibin Lu, Yuping Yang, Guozhen Yang, Manipulating magnetoelectric properties by interfacial coupling in La0.3Sr0.7MnO3/Ba0.7Sr0.3TiO3 superlattices, Sci. Rep. 7, 7693 (2017). IF=4.259
8. Jie-su Wang, Kui-juan Jin, Jun-xing Gu, Qian Wan, Hong-bao Yao, Guo-zhen Yang, Direct evidence of correlation
between the second harmonic generation anisotropy patterns and the polarization orientation of perovskite ferroelectric
, Sci. Rep. 7, 9051 (2017). IF=4.259
9. Le Wang, Qinghua Zhang, Lei Chang, Lu You, Xu He, Kuijuan Jin, Lin Gu, Haizhong Guo, Chen Ge, Yaqing Feng, Junling Wang, Electrochemically Driven Giant Resistive Switching in Perovskite Nickelates Heterostructures, Adv. Electron. Mater. 3, 1700321 (2017). IF=4.193
10. Chao Ma, Xu He, Kui-juan Jin, Polar instability under electrostatic doping in tetragonal SnTiO3, Phys. Rev. B 96, 035140 (2017). IF=3.836
11. Weiwei Li, Qian He, Le Wang, Huizhong Zeng, John Bowlan, Langsheng Ling, Dmitry A. Yarotski, Wenrui Zhang, Run Zhao, Jiahong Dai, Junxing Gu, Shipeng Shen, Haizhong Guo, Li Pi, Haiyan Wang, Yongqiang Wang, Ivan A. Velasco-Davalos, Yangjiang Wu, Zhijun Hu, Bin Chen, Run-Wei Li, Young Sun, Kuijuan Jin, Yuheng Zhang, Hou-Tong Chen, Sheng Ju, Andreas Ruediger, Daning Shi, Albina Y. Borisevich, Hao Yang, Manipulating multiple order parameters via oxygen vacancies: The case of Eu0.5Ba0.5TiO3−δ, Phys. Rev. B 96, 115105 (2017). IF=3.836
12. Jun-xing Gu, Kui-juan Jin, Chao Ma, Qing-hua Zhang, Lin Gu, Chen Ge, Jie-su Wang, Can Wang, Hai-zhong Guo, and Guo-zhen Yang, Coexistence of polar distortion and metallicity in PbTi1-xNbxO3, Phys. Rev. B 96, 165206 (2017). IF=3.836
13. Le Wang, Lei Chang, Xinmao Yin, Lu You, Jia-Li Zhao, Haizhong Guo, Kuijuan Jin, Kurash Ibrahim, Jiaou Wang, Andrivo Rusydi, and Junling Wang, Self-powered sensitive and stable UV-visible photodetector based on GdNiO3/Nb-doped SrTiO3 heterojunctions, Appl. Phys. Lett. 110, 043504 (2017). IF=3.411
14. Jian-kun Li, Chen Ge, Kui-juan Jin, Jian-yu Du, Jing-ting Yang, Hui-bin Lu, and Guo-zhen Yang, Self-driven visible-blind photodetector based on ferroelectric perovskite oxides, Appl. Phys. Lett. 110, 142901 (2017). IF=3.411
15. Qian Wan, KuiJuan Jin, JieSu Wang, HongBao Yao, JunXing Gu, HaiZhong Guo, XiuLai Xu, and GuoZhen Yang, Modulation of ultrafast laser-induced magnetization precession in BiFeO3-coated La0.67Sr0.33MnO3 thin films, Sci. China. Phys. Mech. 60, 047511 (2017). IF=2.237
16. Qian Wan, KuiJuan Jin, QingQing Li, YaQing Feng, Can Wang, Chen Ge, Meng He, HuiBin Lu, HaiZhong Guo1, XiaoLong Li, YuPing Yang, and GuoZhen Yang, Oxygen vacancies effects on phase diagram of epitaxial La1–xSrxMnO3 thin films, Sci. China. Phys. Mech. 60, 057711(2017). IF=2.237
17. Yu Feng, Can Wang, ShiLu Tian, Yong Zhou, Chen Ge, HaiZhong Guo, Meng He, KuiJuan Jin, GuoZhen Yang, Effects of BaTiO3 and SrTiO3 as the buffer layers of epitaxial BiFeO3 thin films, Sci. China. Phys. Mech. 60, 067711(2017). IF=2.237
18. Honglei Zhan, Kun Zhao, Huibin Lü, Kuijuan Jin, Guozhen Yang, Xiaohong Chen, Oblique-incidence reflectivity difference application for morphology detection, Appl. Opt. 56, 8348-8352 (2017). IF=1.650
19. H. L. Zhan, K. Zhao, H. B. Lü, J. Zhu, K. J. Jin, G. Z. Yang, X. H. Chen, In situ monitoring of water adsorption in active carbon using an oblique-incidence optical reflectance difference method, AIP Adv. 7, 095219 (2017). IF=1.568
20. Jian-yu Du, Chen Ge, Jie Xing, Jian-kun Li, Kui-juan Jin, Jing-ting Yang, Hai-zhong Guo, Meng He, Can Wang, Hui-bin Lu, and Guo-zhen Yang, Solar-blind ultraviolet photodetector based on (LaAlO3)0.3-(SrAl0.5Ta0.5O3)0.7 single crystal, AIP Adv. 7, 035302 (2017). IF=1.568

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.