1. Chen Ouyang, Shangqing Li, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Xiaojun Wu, Wenning Ren, Xuan Wang, Dan Wang, Zhenzhe Ma, Tianze Wang, Tianshu Hong, Peidi Yang, Zhe Cheng, Yun Zhang, Kuijuan Jin, Yutong Li Terahertz strong-field physics in light-emitting diodes for terahertz detection and imaging,Commun Phys 4, 5 (2021). IF=4.684
2. Sisi Li, Qinghua Zhang, Shan Lin, Xiahan Sang, Ryan F. Need, Manuel A. Roldan, Wenjun Cui, Zhiyi Hu, Qiao Jin, Shuang Chen, Jiali Zhao, Jia-Ou Wang, Jiesu Wang, Meng He, Chen Ge, Can Wang, Hui-Bin Lu, Zhenping Wu, Haizhong Guo, Xin Tong, Tao Zhu, Brian Kirby, Lin Gu, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Strong Ferromagnetism Achieved via Breathing Lattices in Atomically Thin Cobaltites Adv. Mater. 33, 2001324 (2021). IF=27.398
3. W. Li, G. Tang, G. Zhang, H. M. Jafri, J. Zhou, D. Liu, Y. Liu, J. Wang, K. Jin, Y. Hu, H. Gu, Z. Wang, J. Hong, H. Huang, L.-Q. Chen, S. Jiang, Q. Wang, Improper molecular ferroelectrics with simultaneous ultrahigh pyroelectricity and figures of merit. Sci. Adv. 7, eabe3068 (2021). IF=13.117
4. Wen‑ning Ren, Kui‑juan Jin, Jie‑su Wang, Chen Ge, Er‑Jia Guo, Cheng Ma, Can Wang and Xiulai Xu, Tunable electronic structure and magnetic anisotropy in bilayer ferromagnetic semiconductor Cr2Ge2Te6 ,Sci Rep 11, 2744 (2021). IF=3.998
5. Qiao Jin, Zhiwen Wang, Qinghua Zhang, Jiali Zhao, Hu Cheng, Shan Lin, Shengru Chen, Shuang Chen, Haizhong Guo, Meng He, Chen Ge, Can Wang, Jia-Ou Wang, Lin Gu , Shanmin Wang, Hongxin Yang, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Structural twinning-induced insulating phase in CrN (111) films ,PHYSICAL REVIEW MATERIALS 5, 023604 (2021). IF=2.926
6. Qinghua Zhang, Ang Gao, Fanqi Meng, Qiao Jin, Shan Lin, Xuefeng Wang, Dongdong Xiao, Can Wang, Kui-juan Jin, Dong Su, Er-Jia Guo and Lin Gu, Near-room temperature ferromagnetic insulating state in highly distorted LaCoO2.5 with CoO5 square pyramids , Nat Commun 12, 1853 (2021). IF=12.121
7. Shan Lin, Qinghua Zhang, Xiahan Sang, Jiali Zhao, Sheng Cheng, Amanda Huon, Qiao Jin, Shuang Chen, Shengru Chen, Wenjun Cui, Haizhong Guo, Meng He, Chen Ge, Can Wang, Jiaou Wang, Michael R. Fitzsimmons, Lin Gu, Tao Zhu, Kuijuan Jin, and Er-Jia Guo, Dimensional Control of Octahedral Tilt in SrRuO3 via InfiniteLayered Oxides , Nano Lett. IF=11.238
8. Mingwei Yang, Kuijuan Jin, Hongbao Yao, Qinghua Zhang, Yiru Ji, Lin Gu, Wenning Ren, Jiali Zhao, Jiaou Wang, Er-Jia Guo, Chen Ge, Can Wang, Xiulai Xu, Qiong Wu, and Guozhen Yang, Emergent Magnetic Phenomenon with Unconventional Structure in Epitaxial Manganate Thin Films , Adv. Sci. 2100177 (2021) IF=15.840

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.