1.Hao Pan, Shun Lan, Shiqi Xu, Qinghua Zhang, Hongbao Yao, Yiqian Liu, Fanqi Meng, Er-Jia Guo, Lin Gu, Di Yi, Xiao Renshaw Wang, Houbing Huang, Judith L. MacManus-Driscoll, Long-Qing Chen, Kui-Juan Jin*, Ce-Wen Nan*, Yuan-Hua Lin*, Ultrahigh energy storage in superparaelectric relaxor ferroelectrics, Science, 374, 100–104 (2021). IF=47.728
2. Jianyu Du, Donggang Xie, Qinghua Zhang, Hai Zhong, Fanqi Meng, Xingke Fu, Qinchao Sun, Hao Ni, Tao Li, Er-jia Guo, Haizhong Guo, Meng He, Can Wang, Lin Gu, Xiulai Xu, Guangyu Zhang, Guozhen Yang, Kuijuan Jin, Chen Ge, A robust neuromorphic vision sensor with optical control of ferroelectric switching , Nano Energy 89, 106439(2021). IF=17.884
3. Shan Lin, Qinghua Zhang, Xiahan Sang, Jiali Zhao, Sheng Cheng, Amanda Huon, Qiao Jin, Shuang Chen, Shengru Chen, Wenjun Cui, Haizhong Guo, Meng He, Chen Ge, Can Wang, Jiaou Wang, Michael R. Fitzsimmons, Lin Gu, Tao Zhu, Kuijuan Jin, and Er-Jia Guo, Dimensional Control of Octahedral Tilt in SrRuO3 via Infinite- Layered Oxides , Nano Lett. 21, 3146−3154(2021). IF=11.184
4. Jinwu Wei, Hai Zhong, Jiuzhao Liu, Xiao Wang, Fanqi Meng, Hongjun Xu, Yizhou Liu, Xin Luo, Qinghua Zhang, Yao Guang, Jiafeng Feng, Jia Zhang, Lihong Yang, Chen Ge, Lin Gu, Kuijuan Jin, Guoqiang Yu, and Xiufeng Han, Enhancement of Spin–Orbit Torque by Strain Engineering in SrRuO3 Films , Adv. Funct. Mater. 2100380(2021). IF=18.803
5. Mingwei Yang, Kuijuan Jin, Hongbao Yao, Qinghua Zhang, Yiru Ji, Lin Gu, Wenning Ren, Jiali Zhao, Jiaou Wang, Er-Jia Guo, Chen Ge, Can Wang, Xiulai Xu, Qiong Wu, and Guozhen Yang, Emergent Magnetic Phenomenon with Unconventional Structure in Epitaxial Manganate Thin Films , Adv. Sci. 8, 2100177(2021). IF=16.801
6. Yanan Hao, Zunpeng Feng, Soham Banerjee, Xiaohui Wang, Simon J. L. Billinge, Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Ke Bi and Longtu Lib, Ferroelectric state and polarization switching behaviour of ultrafine BaTiO3 nanoparticles with large-scale size uniformity , J. Mater. Chem. C, 9, 5267(2021). IF=7.391
7. Heyi Huang, Chen Ge, Zhuohui Liu, Hai Zhong, Erjia Guo, Meng He, Can Wang, Guozhen Yang, and Kuijuan Jin, Electrolyte-gated transistors for neuromorphic applications , J. Semicond., 42(1)(2021).
8. JINGNAN YANG, SHUSHU SHI, XIN XIE, SHIYAO WU, SHAN XIAO, FEILONG SONG, JIANCHEN DANG, SIBAI SUN, LONGLONG YANG, YUNUAN WANG, ZI-YONG GE, BEI-BEI LI, ZHANCHUN ZUO, KUIJUAN JIN, AND XIULAI XU, Enhanced emission from a single quantum dot in a microdisk at a deterministic diabolical point , Optics Express 14231(2021). IF=3.893
9. Qiao Jin, Zhiwen Wang, Qinghua Zhang, Jiali Zhao, Hu Cheng, Shan Lin, Shengru Chen, Shuang Chen, Haizhong Guo, Meng He, Chen Ge, Can Wang, Jia-Ou Wang , Lin Gu , Shanmin Wang, Hongxin Yang, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Structural twinning-induced insulating phase in CrN (111) films , PHYSICAL REVIEW MATERIALS 5, 023604 (2021). IF=3.981
10. Chen Ouyang, Shangqing Li, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Xiaojun Wu, Wenning Ren Xuan Wang, Dan Wang, Zhenzhe Ma, Tianze Wang, Tianshu Hong, Peidi Yang, Zhe Cheng, Yun Zhang, Kuijuan Jin & Yutong Li, Terahertz strong-field physics in light-emitting diodes for terahertz detection and imaging , COMMUNICATIONS PHYSICS, 4:5(2021). IF=6.364
11. Wenru Li, Gang Tang, Guangzu Zhang, Hasnain Mehdi Jafri, Jun Zhou, Di Liu, Yang Liu, Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Yongmin Hu, Haoshuang Gu, Zhao Wang, Jiawang Hong, Houbing Huang, Long-Qing Chen, Shenglin Jiang, Qing Wang, Improper molecular ferroelectrics with simultaneous ultrahigh pyroelectricity and figures of merit , Li et al., Sci. Adv. ; 7 : eabe3068(2021). IF=14.132
12. Heng Yue, Anqi Hu, Qiaoli Liu, Huijun Tian, Chengri Hu, Xiansong Ren, Nianyu Chen, Chen Ge, Kuijuan Jin, and Xia Guo, Graphene/SrTiO3 interface-based UV photodetectors with high responsivity , Chin. Phys. B Vol. 30, No. 3, 038502(2021). IF=1.494
13. Sisi Li, Qinghua Zhang, Shan Lin, Xiahan Sang, Ryan F. Need, Manuel A. Roldan, Wenjun Cui, Zhiyi Hu, Qiao Jin, Shuang Chen, Jiali Zhao, Jia-Ou Wang, Jiesu Wang, Meng He, Chen Ge, Can Wang, Hui-Bin Lu, Zhenping Wu, Haizhong Guo, Xin Tong, Tao Zhu, Brian Kirby, Lin Gu, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Strong Ferromagnetism Achieved via Breathing Lattices in Atomically Thin Cobaltites , Adv. Mater. 33, 2001324(2021). IF=30.849
14. Shan Xiao, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Wenqi Wei, Shushu Shi, Feilong Song, Jianchen Dang, Sibai Sun, Longlong Yang, Yunuan Wang, Sai Yan, Zhanchun Zuo, Ting Wang, Jianjun Zhang, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu, Chiral Photonic Circuits for Deterministic Spin Transfer , Laser Photonics Rev. 2100009(2021). IF=13.138
15. Qinghua Zhang, Ang Gao, Fanqi Meng, Qiao Jin, Shan Lin, Xuefeng Wang, Dongdong Xiao, Can Wang, Kui-juan Jin, Dong Su, Er-Jia Guo, & Lin Guu, Near-room temperature ferromagnetic insulating state in highly distorted LaCoO2.5 with CoO5 square pyramids , NATURE COMMUNICATIONS, 12:1853(2021). IF=14.919
16. Wen‑ning Ren, Kui‑juan Jin, Jie‑su Wang, Chen Ge, Er‑Jia Guo, Cheng Ma, Can Wang, & Xiulai Xu, Tunable electronic structure and magnetic anisotropy in bilayer ferromagnetic semiconductor Cr2Ge2Te6 , Scientific Reports, 11:2744(2021). IF=4.379
17. Hongbao Yao, Kuijuan Jin,* Zhen Yang, Qinghua Zhang, Wenning Ren, Shuai Xu, Mingwei Yang, Lin Gu, Er-Jia Guo, Chen Ge, Can Wang, Xiulai Xu, Dongxiang Zhang, and Guozhen Yang, Ferromagnetic Enhancement in LaMnO3 Films with Release and Flexure, Adv. Mater. Interfaces, 2101499(2021). IF=6.147
18. Wen-ning Ren, Kuijuan Jin, Er-Jia Guo, Chen Ge, Can Wang, Xiulai Xu, Hongbao Yao, Litong Jiang, and Guozhen Yang, Strain-engineered high-temperature ferromagnetic oxygen-substituted NaMnF3 from first principles, PHYSICAL REVIEW B 104, 174428(2021). IF=4.036
19. Litong Jiang, Kuijuan Jin, Wenning Ren, and Guozhen Yang, Tuning charge and orbital ordering in DyNiO3 by biaxial strain, Chin. Phys. B Vol. 30, No. 11,117106(2021). IF=1.494
20.Shan Lin, Zhiwen Wang, Qinghua Zhang, Shengru Chen, Qiao Jin, Hongbao Yao, Shuai Xu, Fanqi Meng, Xinmao Yin, Can Wang, Chen Ge, Haizhong Guo, Chi Sin Tang, Andrew T. S. Wee, Lin Gu, Kui-juan Jin,* Hongxin Yang,* and Er-Jia Guo*, Exchange Coupling in Synthetic Anion-Engineered Chromia Heterostructures, Adv. Funct. Mater. 2109828(2021). IF=18.808
21.Qinghua Zhang,† Fanqi Meng,† Ang Gao, Xinyan Li, Qiao Jin, Shan Lin, Shengru Chen, Tongtong Shang, Xing Zhang, Haizhong Guo, Can Wang, Kuijuan Jin, Xuefeng Wang, Dong Su, Lin Gu,* and Er-Jia Guo*, Dynamics of Anisotropic Oxygen-Ion Migration in Strained Cobaltites, Nano Lett. 21, 10507-10515(2021), IF=11.189

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.