1.Qiao Jin, Zhiwen Wang, Qinghua Zhang, Yonghong Yu, Shan Lin, Shengru Chen, Mingqun Qi, He Bai, Amanda Huon, Qian Li, Le Wang, Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Andrew T. S. Wee, Fanqi Meng, Jiali Zhao, Jia-ou Wang, Haizhong Guo, Chen Ge, Can Wang, Wensheng Yan, Tao Zhu, Lin Gu, Scott A. Chambers,  Sujit Das, Timothy Charlton, Michael R. Fitzsimmons, Gang-Qin Liu, Shanmin Wang, Kui-juan Jin, Hongxin Yang, and Er-Jia Guo, Room-Temperature Ferromagnetism at an Oxide-Nitride Interface, PHYSICAL REVIEW LETTERS 128, 017202 (2022). IF=9.161
2.Xiaokang Yao, Can Wang, Er-Jia Guo, Xinyan Wang, Xiaomei Li, Lei Liao, Yong Zhou, Shan Lin, Qiao Jin, Chen Ge, Meng He, Xuedong Bai, Peng Gao, Guozhen Yang, and Kui-juan Jin, Ferroelectric Proximity Effect and Topological Hall Effect in SrRuO3/BiFeO3 Multilayers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 6194−6202(2022). IF=9.229
3.Jianchen Dang, Mingwei Yang, Xin Xie, Zhen Yang, Danjie Dai, Zhanchun Zuo, Can Wang, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu, Enhanced Valley Polarization in WS2/LaMnO3 Heterostructure, Small, 2106029(2022). IF=13.281
4.Ge Li, Donggang Xie, Hai Zhong, Ziye Zhang, Xingke Fu, Qingli Zhou, Qiang Li, Hao Ni, Jiaou Wang, Er-jia Guo, Meng He, Can Wang, Guozhen Yang, Kuijuan Jin & Chen Ge, Photo-induced non-volatile VO2 phase transition for neuromorphic ultraviolet sensors, NATURE COMMUNICATIONS, 13:1729(2022). IF=14.919
5.Longlong Yang, Xin Xie, Jingnan Yang, Mengfei Xue, Shiyao Wu, Shan Xiao, Feilong Song, Jianchen Dang, Sibai Sun, Zhanchun Zuo, Jianing Chen,* Yuan Huang,* Xingjiang Zhou, Kuijuan Jin, Can Wang,* and Xiulai Xu*, Strong ight−Matter Interactions between Gap Plasmons and Two-Dimensional Excitons under Ambient Conditions in a Deterministic Way, Nano Lett., 22, 2177−2186(2022). IF=11.189
6.Hai Zhong, Mingqiang Li, Qinghua Zhang, Lihong Yang, Ri He, Fang Liu, Zhuohui Liu, Ge Li, Qinchao Sun, Donggang Xie, Fanqi Meng, Qiang Li, Meng He, Er-jia Guo, Can Wang, Zhicheng Zhong, Xinqiang Wang, Lin Gu, Guozhen Yang, Kuijuan Jin,* Peng Gao,* and Chen Ge*, Large-Scale Hf0.5Zr0.5O2 Membranes with Robust Ferroelectricity, Adv. Mater. 2109889(2022). IF=30.849
7.Run Zhao, Chao Yang, Hongguang Wang, Kai Jiang, Hua Wu, Shipeng Shen, Le Wang, Young Sun, Kuijuan Jin, Ju Gao, Li Chen, Haiyan Wang, Judith L. MacManus-Driscoll, Peter A. van Aken, Jiawang Hong, Weiwei Li & Hao Yang, Emergent multiferroism with magnetodielectric coupling in EuTiO3 created by a negative pressure control of strong spin-phonon coupling, NATURE COMMUNICATIONS, 13:2364(2022). IF=14.919
8.Qiao Jin, Jiali Zhao, Manuel A. Roldan, Weiheng Q, Shan Lin, Shengru Chen, Haitao Hong, Yiyan Fan, Dongke Rong, Haizhong Guo, Chen Ge, Can Wang, Jia-Ou Wang, Shanmin Wang, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Anisotropic electronic phase transition in CrN epitaxial thin films, Appl. Phys. Lett. 120, 073103 (2022). IF=3.791
9.Ge Li, Donggang Xie, Ziye Zhang, Qingli Zhou, Hai Zhong, Hao Ni, Jiaou Wang, Er-jia Guo, Meng He, Can Wang, Guozhen Yang, Kuijuan Jin,* and Chen Ge*, Flexible VO2 Films for In-Sensor Computing with Ultraviolet Light, Adv. Funct. Mater. 2203074(2022). IF=18.808

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.