1.Qiao Jin, Zhiwen Wang, Qinghua Zhang, Yonghong Yu, Shan Lin, Shengru Chen, Mingqun Qi, He Bai, Amanda Huon, Qian Li, Le Wang, Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Andrew T. S. Wee, Fanqi Meng, Jiali Zhao, Jia-ou Wang, Haizhong Guo, Chen Ge, Can Wang, Wensheng Yan, Tao Zhu, Lin Gu, Scott A. Chambers,  Sujit Das, Timothy Charlton, Michael R. Fitzsimmons, Gang-Qin Liu, Shanmin Wang, Kui-juan Jin, Hongxin Yang, and Er-Jia Guo, Room-Temperature Ferromagnetism at an Oxide-Nitride Interface, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 128, 017202 (2022). IF=9.161
2.Xiaokang Yao, Can Wang, Er-Jia Guo, Xinyan Wang, Xiaomei Li, Lei Liao, Yong Zhou, Shan Lin, Qiao Jin, Chen Ge, Meng He, Xuedong Bai, Peng Gao, Guozhen Yang, and Kui-juan Jin, Ferroelectric Proximity Effect and Topological Hall Effect in SrRuO3/BiFeO3 Multilayers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 6194−6202 (2022). IF=9.229
3.Jianchen Dang, Mingwei Yang, Xin Xie, Zhen Yang, Danjie Dai, Zhanchun Zuo, Can Wang, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu, Enhanced Valley Polarization in WS2/LaMnO3 Heterostructure, Small, 18, 2106029 (2022). IF=13.281
4.Ge Li, Donggang Xie, Hai Zhong, Ziye Zhang, Xingke Fu, Qingli Zhou, Qiang Li, Hao Ni, Jiaou Wang, Er-jia Guo, Meng He, Can Wang, Guozhen Yang, Kuijuan Jin & Chen Ge, Photo-induced non-volatile VO2 phase transition for neuromorphic ultraviolet sensors, NATURE COMMUNICATIONS, 13:1729 (2022). IF=14.919
5.Longlong Yang, Xin Xie, Jingnan Yang, Mengfei Xue, Shiyao Wu, Shan Xiao, Feilong Song, Jianchen Dang, Sibai Sun, Zhanchun Zuo, Jianing Chen,* Yuan Huang,* Xingjiang Zhou, Kuijuan Jin, Can Wang,* and Xiulai Xu*, Strong Light−Matter Interactions between Gap Plasmons and Two-Dimensional Excitons under Ambient Conditions in a Deterministic Way, Nano Lett., 22, 2177−2186 (2022). IF=11.189
6.Hai Zhong, Mingqiang Li, Qinghua Zhang, Lihong Yang, Ri He, Fang Liu, Zhuohui Liu, Ge Li, Qinchao Sun, Donggang Xie, Fanqi Meng, Qiang Li, Meng He, Er-jia Guo, Can Wang, Zhicheng Zhong, Xinqiang Wang, Lin Gu, Guozhen Yang, Kuijuan Jin,* Peng Gao,* and Chen Ge*, Large-Scale Hf0.5Zr0.5O2 Membranes with Robust Ferroelectricity, Adv. Mater., 34, 2109889 (2022). IF=30.849
7.Run Zhao, Chao Yang, Hongguang Wang, Kai Jiang, Hua Wu, Shipeng Shen, Le Wang, Young Sun, Kuijuan Jin, Ju Gao, Li Chen, Haiyan Wang, Judith L. MacManus-Driscoll, Peter A. van Aken, Jiawang Hong, Weiwei Li & Hao Yang, Emergent multiferroism with magnetodielectric coupling in EuTiO3 created by a negative pressure control of strong spin-phonon coupling, NATURE COMMUNICATIONS, 13:2364 (2022). IF=14.919
8.Qiao Jin, Jiali Zhao, Manuel A. Roldan, Weiheng Q, Shan Lin, Shengru Chen, Haitao Hong, Yiyan Fan, Dongke Rong, Haizhong Guo, Chen Ge, Can Wang, Jia-Ou Wang, Shanmin Wang, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Anisotropic electronic phase transition in CrN epitaxial thin films, Appl. Phys. Lett., 120, 073103 (2022). IF=3.791
9.Ge Li, Donggang Xie, Ziye Zhang, Qingli Zhou, Hai Zhong, Hao Ni, Jiaou Wang, Er-jia Guo, Meng He, Can Wang, Guozhen Yang, Kuijuan Jin,* and Chen Ge*, Flexible VO2 Films for In-Sensor Computing with Ultraviolet Light, Adv. Funct. Mater., 32, 2203074 (2022). IF=18.808
10.Wenning Ren, Kuijuan Jin, Cheng Ma, Chen Ge, Erjia Guo, Can Wang, Xiulai Xu and Guozhen Yang, Manipulating the electronic structure and physical properties in monolayer Mo2I3Br3 via strain and doping, Nanoscale, 14, 8934 (2022). IF=8.307
11.Fanwei Liu, Sisi Huang, Sidan Chen, Xinzhong Chen, Mengkun Liu, Kuijuan Jin*, and Xi Chen*, Infrared Nano-Imaging of Electronic Phase across the Metal–Insulator Transition of NdNiO3 Films, Chin. Phys. Lett., 39, 076801 (2022). IF=2.293
12.Dong Li, Yuanhui Zheng, Mingwei Yang, Congyuan Wei, Xitong Liu, Naihang Zheng, Weifeng Zhang, Kuijuan Jin,* and Gui Yu*, Molecular and Interfacial Adjustment of Magnetoresistance in Organic Spin Valves Using Isoindigo-Based Polymers, ACS Materials Lett., 4, 1065−1073 (2022). IF=11.17
13.N. N. Wang, M. W. Yang, Z. Yang, K. Y. Chen, H. Zhang, Q. H. Zhang, Z. H. Zhu, Y. Uwatoko, L. Gu, X. L. Dong, J. P. Sun, K. J. Jin & J.-G. Cheng, Pressure-induced monotonic enhancement of Tc to over 30K in superconducting Pr0.82Sr0.18NiO2 thin films, Nature Communications, 13:4367 (2022). IF=17.694
14.Yu-Xia Wang, Yinina Ma, Jie-Su Wang, Yue Yang, Yun-Nan Guo, Yi-Quan Zhang, Kui-Juan Jin, Young Sun, and Peng Cheng, Ferroelectric Single-Molecule Magnet with Toroidal Magnetic Moments, Adv. Sci., 9, 2202979 (2022). IF=17.521
15.Shengru Chen, Qinghua Zhang, Xujing Li, Jiali Zhao, Shan Lin, Qiao Jin, Haitao Hong, Amanda Huon, Timothy Charlton, Qian Li, Wensheng Yan, Jiaou Wang, Chen Ge, Can Wang, Baotian Wang, Michael R. Fitzsimmons, Haizhong Guo, Lin Gu, Wen Yin, Kui-juan Jin, Er Jia Guo Chen et al., Atomically engineered cobaltite layers for robust ferromagnetism, Sci. Adv. 8, eabq3981 (2022). IF=14.957
16.Hongbao Yao, Er-Jia Guo, Chen Ge, Can Wang, Guozhen Yang, and Kuijuan Jin, Photon-interactions with perovskite oxides, Chin. Phys. B, 31, 088106 (2022). IF=1.652
17.Danjie Dai, Xinyan Wang, Jingnan Yang, Jianchen Dang, Yu Yuan, Bowen Fu, Xin Xie, Longlong Yang, Shan Xiao, Shushu Shi, Sai Yan, Rui Zhu, Zhanchun Zuo, Can Wang, Kuijuan Jin, Qihuang Gong and Xiulai Xu, Single charge control of localized excitons in heterostructures with ferroelectric thin films and two-dimensional transition metal dichalcogenides, Nanoscale, 14, 14537 (2022). IF=8.307
18.Yangyang Si, Tianfu Zhang, Zuhuang Chen, Qinghua Zhang, Shuai Xu, Ting Lin, Haoliang Huang, Chao Zhou, Shanquan Chen, Suzhen Liu, Yongqi Dong, Chenhan Liu, Yunlong Tang, Yalin Lu, Kuijuan Jin, Er-Jia Guo, and Xi Lin, Phase Competition in High-Quality Epitaxial Antiferroelectric PbZrO3 Thin Films, ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 51096−51104 (2022). IF=10.383
19.Mingqun Qi, Zhen Yang, Shengru Chen, Shan Lin, Qiao Jin, Haitao Hong, Dongke Rong, Haizhong Guo, Can Wang, Ziyu Wang, Kui-Juan Jin, Zhenping Wu, and Er-Jia Guo, Asymmetric ground states in La0.67Sr0.33MnO3/BaTiO3 heterostructures induced by flexoelectric bending, Appl. Phys. Lett., 120, 233103 (2022). IF=3.971

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.