1. Zhipeng Li, Xiao Guo, Hui-Bin Lu, Zaoli Zhang, Dongsheng Song, Shaobo Cheng, Michel Bosman, Jing Zhu, Zhili Dong, and Weiguang Zhu, An Epitaxial Ferroelectric Tunnel Junction on Silicon, Adv. Mater. 26, 7185 (2014).
2. Le Wang, Kui-juan Jin, Jun-xing Gu , Chao Ma, Xu He, Jiandi Zhang, Can Wang, Yu Feng, Qian Wan, Jin-an Shi, Lin Gu, Meng He, Hui-bin Lu, and Guo-zhen Yang, A new non-destructive readout by using photo-recovered surface potential contrast, Sci. Rep. 4, 6980 (2014).
3. Yan Yin, Zengguang Cheng, Li Wang, Kuijuan Jin, and Wenzhong Wang, Graphene, a material for high temperature devices – intrinsic carrier density, carrier drift velocity, and lattice energy, Sci. Rep. 4, 5758 (2014).
4. Hongfei Shi, Can Wang, Zhipei Sun, Yueliang Zhou, Kuijuan Jin, Simon A. T. Redfern, and Guozhen Yang, Tuning the nonlinear optical absorption of reduced graphene oxide by chemical reduction, Opt. Express, 22, 19375(2014).
5. Yanting Feng, Lingyan Meng, Jinfeng Zhao, Yongqing Li, Mengtao Sun and Jianing Chen ,Bioorganic dye-sensitized solar cell of carotenoid–pheophytin a–TiO2,RSC Adv. 4, 63016-63024 (2014).
6. Cong Wang, Kui-juan Jin, Lin Gu, Hui-bin Lu, Shan-ming Li, Wen-jia Zhou, Rui-qiang Zhao, Hai-zhong Guo, Meng He, and Guo-zhen Yang, Magnetoelectric transport and quantum interference effect in ultrathin manganite films, Appl. Phys. Lett. 104, 162405 (2014).
7. Shuang Liu, Jianhui Zhu, Liping He, Jun Dai, Huibin Lu, Lin Wu, Kuijuan Jin, Guozhen Yang, and Heng Zhu, Label-free, real-time detection of the dynamic processes of protein degradation using oblique-incidence reflectivity difference method ,Appl. Phys. Lett. 104, 163701 (2014).
8. Tieying Yang, Can Wang, Xingmin Zhang, Yu Feng, Haizhong Guo, Kuijuan Jin, Xingyu Gao, Zhong Li, and Xiaolong Li, Surface double-layer structure in (110) oriented BiFeO3 thin film, Appl. Phys. Lett. 105, 202901 (2014).
9. Xiangbo Liu, Huibin Lu, Meng He, Le Wang, Hongfei Shi, Kuijuan Jin, Can Wang, and Guozhen Yang, Room-temperature layer-by-layer epitaxial growth and characteristics of Fe3O4 ultrathin films, J. Phys. D: Appl. Phys. 47, 105004 (2014).
10. Xiangbo Liu, Huibin Lu, Meng He, Kuijuan Jin, and Guozhen Yang, Exchange bias in room-temperature epitaxial Fe3O4 film , Solid State Commun. 188, 23–26(2014).
11. Xiangbo Liu, Huibin Lu, Meng He, Kuijuan Jin, Guozhen Yang, Hao Ni, and Kun Zhao, Epitaxial growth of vanadium nitride thin films by laser molecule beam epitaxy, Mater. Lett. 123, 38–40 (2014).
12. Liping He, Shuang Liu, Jun Dai, Huibin Lu, Kuijuan Jin, and GuoZhen Yang, Label-free high-throughput and real-time detections of protein interactions by oblique-incidence reflectivity difference method, Sci. China Phys. Mech. 57,615 (2014).
13. Yu-ling Jin, Zhong-tang Xu, Kui-juan Jin, Xu He, Can Wang, Hui-bin Lu, Enhancement of resistive switching effect in double-layered Pt/Pr 0.7 Ca 0.3 MnO 3 /La 0.6 Pr 0.4 MnO 3 /SrNb 0.01 Ti 0.99 O 3 heterostructure ,Physica B 449,52–56 (2014).
14. Xiangbo Liu, Huibin Lu, Meng He, Kuijuan Jin, and Guozhen Yang, Room-temperature epitaxial growth of V 2 O 3 films, Sci China Phys. Mech. 57 , 10, 1866–1869(2014).
15. Jun Dai, Lin Li, Liping He, Kangcheng Ruan, Huibin Lu, Kuijuan Jin, and Guozhen Yang, Parallel detection and quantitative analysis of specific binding of proteins by oblique-incidence reflectivity difference technique in label-free format, Sci China Phys. Mech. 57, 2039 (2014).
16. Xiangbo Liu, Huibin Lu, Meng He, Kuijuan Jin, Guozhen Yang, Hao Ni, Kun Zhao, The preparation and antiferromagnetic properties of epitaxial rocksalt-type CoN films, J. Alloy. Compd. 582, 75–78 (2014).

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.