1. Haizhong Guo, Jia-ou Wang, Xu He, Zhenzhong Yang, Qinghua Zhang, Kui-juan Jin, Chen Ge, Ruiqiang Zhao, Lin Gu, Yaqing Feng, Wenjia Zhou, Xiaolong Li, Qian Wan, Meng He, Caihao Hong, Zhiying Guo, Can Wang, Huibin Lu, Kurash Ibrahim, Sheng Meng, Hao Yang, and Guozhen Yang, The Origin of Oxygen Vacancies Controlling La2/3Sr1/3MnO3 Electronic and Magnetic Properties, Adv. Mater. Interfaces 3, 1500753 (2016).
2. Fan Zhang, Wei Ma, Haizhong Guo, Yicheng Zhao, Xinyan Shan, Kuijuan Jin, He Tian, Qing Zhao, Dapeng Yu, Xinghua Lu, Gang Lu, and Sheng Meng, Interfacial oxygen vacancies as a potential cause of hysteresis in perovskite solar cells, Chem. Mater. 28, 802−812 (2016).
3. Le Wang, Sibashisa Dash, Lei Chang, Lu You, Yaqing Feng, Xu He, Kui-juan Jin, Yang Zhou, Hock Guan Ong, Peng Ren, Shiwei Wang, Lang Chen, and Junling Wang, Oxygen Vacancy Induced Room-Temperature Metal−Insulator Transition in Nickelate Films and Its Potential Application in Photovoltaics, ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 9769−9776 (2016).
4. Zhong Sun, Yonggang Zhao, Min He, Lin Gu, Chao Ma, Kuijuan Jin, Diyang Zhao, Nannan Luo, Qinghua Zhang, Na Wang, Wenhui Duan, and Ce-Wen Nan, Deterministic Role of Concentration Surplus of Cation Vacancy over Anion Vacancy in Bipolar Memristive NiO, ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 11583−11591 (2016).
5. Chen Ge, Kui-juan Jin, Qing-hua Zhang, Jian-yu Du, Lin Gu, Hai-zhong Guo, Jing-ting Yang, Jun-xing Gu, Meng He, Jie Xing, Can Wang, Hui-bin Lu, and Guo-zhen Yang, Toward Switchable Photovoltaic Effect via Tailoring Mobile Oxygen Vacancies in Perovskite Oxide Films, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 34590−34597 (2016).
6. Shuo Cao, Jing Tang, Yue Sun, Kai Peng, Yunan Gao, Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Sibai Sun, Hassan Ali, Yuting Shao, Shiyao Wu, Feilong Song, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu, Observation of coupling between zero- and two-dimensional semiconductor systems based on anomalous diamagnetic effects, Nano Res. 9, 306 (2016).
7. Yaqing Feng, Kui-juan Jin, Lin Gu, Xu He, Chen Ge, Qing-hua Zhang, Min He, Qin-lin Guo, Qian Wan, Meng He, Hui-bin Lu, Guozhen Yang, Insulating phase at low temperature in ultrathin La0.8Sr0.2MnO3 films, Sci. Rep. 6, 22382 (2016).
8. Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Kangsheng Qiu, Jing Tang, Yue Sun, Kuijuan Jin, Xiulai Xu, Gain enhanced Fano resonance in a coupled photonic crystal cavity-waveguide structure, Sci. Rep. 6, 33645 (2016).
9. Honglei Zhan, Jin Wang, Kun Zhao, Huibin Lű, Kuijuan Jin, Liping He, Guozhen Yang, Lizhi Xiao, Real-time detection of dielectric anisotropy or isotropy in unconventional oil-gas reservoir rocks supported by the oblique-incidence reflectivity difference technique, Sci. Rep. 6, 39306 (2016).
10. Jie-su Wang, Kui-juan Jin, Hai-zhong Guo, Jun-xing Gu, Qian Wan, Xu He, Xiao-long Li4, Xiu-lai Xu, Guo-zhen Yang, Evolution of structural distortion in BiFeO3 thin films probed by second-harmonic generation., Sci. Rep. 6, 38268 (2016).
11. Xu He and Kui-juan Jin, Engineering charge ordering into multiferroicity, Phys. Rev. B 93, 161108(R) (2016).
12. Xu He, Kui-juan Jin, Hai-zhong Guo, and Chen Ge,Evolution of the electronic and lattice structure with carrier injection in BiFeO3, Phys. Rev. B 93, 174110 (2016).
13. Hongshan Deng, Min Liu, Jianhong Dai, Zhiwei Hu, Changyang Kuo, Yunyu Yin, Junye Yang, Xiao Wang, Qing Zhao, Yuanji Xu, Zhaoming Fu, Jianwang Cai, Haizhong Guo, Kuijuan Jin, Tunwen Pi, Yunliang Soo, Guanghui Zhou, Jinguang Cheng, Kai Chen, Philippe Ohresser, Yi-feng Yang, Changqing Jin, Liu-Hao Tjeng, and Youwen Long, Strong enhancement of spin ordering by A-site magnetic ions in the ferrimagnet CaCu3Fe2Os2O12, Phys. Rev. B 94, 024414 (2016).
14. Xu He, Kui-juan Jin, Persistence of polar distortion with electron doping in lone-pair driven ferroelectrics, Phys. Rev. B 94, 224107 (2016).
15. Yu Feng, Can Wang, Shilu Tian, Yong Zhou, Chen Ge, Haizhong Guo, Meng He, Kuijuan Jin and Guozhen Yang, Controllable growth of ultrathin BiFeO3 from finger-like nanostripes to atomically flat films, Nanotechnology 27, 355604 (2016).
16. Jian-kun Li, Chao Ma, Kui-juan Jin, Chen Ge, Lin Gu, Xu He, Wen-jia Zhou, Qing-hua Zhang, Hui-bin Lu, and Guo-zhen Yang, Temperature-dependent resistance switching in SrTiO3, Appl. Phys. Lett. 108, 242901 (2016).
17. Jing-ting Yang, Chen Ge, Kui-juan Jin, Hui-bin Lu, and Guo-zhen Yang, High-performance visible blind ultraviolet photodetector based on KTaO3 single crystal, Appl. Opt. 55, 2259-2262 (2016).
18. Xu He, Kui-juan Jin, Chen Ge, Zhong-shui Ma, and Guo-zhen Yang, Ferroelectric control of metal–insulator transition, Solid State Commun. 229, 32–36 (2016).
19. Wenye Duan, Wei Wang, Chao Zhang, Kuijuan Jin, and Zhongshui Ma, Charge Neutral Fermionic States and Current Oscillation in a Graphene–Superconductor Hybrid Structure, J. Phys. Soc. Jpn. 85, 104713 (2016).
20. Jun-xing Gu, Kui-juan Jin, Chen Ge, Chao Ma, and Guo-zhen Yang, Dynamics of surface screening charges on domains of BiFeO3 films, AIP Adv. 6, 015220 (2016).
21. Ya-Qing Feng, Kui-Juan Jin, Chen Ge, Xu He, Lin Gu, Zhen-Zhong Yang, Hai-Zhong Guo, Qian Wan, Meng He, Hui-Bin Lu, Guo-Zhen Yang, Effect of terraces at the interface on the structural and physical properties of La0.8Sr0.2MnO3 thin films, Chin. Phys. Lett., 33, 076801 (2016).

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.