1. Jing-Ting Yang, Chen Ge, Jian-Yu Du, He-Yi Huang, Meng He, Can Wang, Hui-Bin Lu, Guo-Zhen Yang, and Kui-Juan Jin, Artificial Synapses Emulated by an Electrolyte-Gated Tungsten-Oxide Transistor, Adv. Mater. 30, 1801548 (2018). IF=21.950
2. Hassan Ali, Yunyan Zhang, Jing Tang, Kai Peng, Sibai Sun, Yue Sun, Feilong Song, Attia Falak, Shiyao Wu, Chenjiang Qian, Meng Wang, Zhanchun Zuo, Kui-Juan Jin, Ana M. Sanchez, Huiyun Liu, and Xiulai Xu, High-Responsivity Photodetection by a Self-Catalyzed Phase-Pure p-GaAs Nanowire, SMALL. 14, 1704429 (2018). IF=8.643
3. Chenjiang Qian, ShiyaoWu, Feilong Song, Kai Peng, Xin Xie, Jingnan Yang, Shan Xiao, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne, Chengchun Tang, Zhanchun Zuo, Kuijuan Jin, Changzhi Gu, and Xiulai Xu, Two-Photon Rabi Splitting in a Coupled System of a Nanocavity and Exciton Complexes, Phys. Rev. Lett. 120, 213901 (2018). IF=8.462
4. Jiali Zhao, Haizhong Guo, Xu He, Qinghua Zhang, Lin Gu, Xiaolong Li, Kui-juan Jin, Tieying Yang, Chen Ge, Yi Luo, Meng He, Youwen Long, Jia-ou Wang, Haijie Qian, Can Wang, Huibin Lu, Guozhen Yang, and Kurash Ibrahim, Manipulating the Structural and Electronic Properties of Epitaxial SrCoO2.5 Thin Films by Tuning the Epitaxial Strain, ACS APPL. MATER. INTER. 10, 10211 (2018). IF=7.504
5. Chao Ma, Kui-juan Jin, Chen Ge, and Guo-zhen Yang, Strain-engineering stabilization of BaTiO3-based polar metals, Phys. Rev. B 97, 115103 (2018). IF=3.836
6. Li-tong Jiang, Kui-juan Jin, Chao Ma, Chen Ge, Guo-zhen Yang, and Xu He, Biaxial strain engineering of charge ordering and orbital ordering in HoNiO3, Phys. Rev. B 97, 195132 (2018). IF=3.836
7. Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Hongbao Yao, Junxing Gu, Xiulai Xu, Chen Ge,Can Wang, Meng He, and Guozhen Yang, Temperature-dependent phase transition in barium titanate crystals probed by second harmonic generation, Appl. Phys. Lett. 112, 102904 (2018). IF=3.411
8. Weiwei Li, Junxing Gu, Qian He, Kelvin H. L. Zhang, Chunchang Wang, Kuijuan Jin, Yongqiang Wang, Matias Acosta, Haiyan Wang, Albina Y. Borisevich, Judith L. MacManus-Driscoll, and Hao Yang, Oxygen-vacancy-mediated dielectric property in perovskite Eu0.5Ba0.5TiO3-δ epitaxial thin films, Appl. Phys. Lett. 112, 182906 (2018). IF=3.411
9. Chao Ma, and KuiJuan Jin, Design strategy for ferroelectric-based polar metals with dimensionality-tunable electronic states,China-Phys.Mech.Astron. 61, 097011 (2018). IF=2.754
10. H Riahi, M A Maaref, A Lemaître and Kui-juan Jin, Magneto-optical Kerr spectroscopy in ferromagnetic semiconductors: determination of the intrinsic complex magneto-optical Voigt constant, Semicond. Sci. Technol. 33, 125015 (2018). IF=2.280
11. Er-Jia Guo, Manuel A. Roldan, Xiahan Sang, Satoshi Okamoto, Timothy Charlton, Haile Ambaye, Ho Nyung Lee, and Michael R. Fitzsimmons, Influence of chemical composition and crystallographic orientation on the interfacial magnetism in BiFeO3/La1-xSrxMnO3 superlattices, Phys. Rev. Mater. 2, 114404 (2018). IF=2.926
12. Shilu Tian, Can Wang, Yong Zhou, Xiaomei Li, Peng Gao, Jiesu Wang, Yu Feng, Xiaokang Yao, Chen Ge, Meng He, Xuedong Bai, Guozhen Yang, and Kuijuan Jin, Manipulating the Ferroelectric Domain States and Structural Distortion in Epitaxial BiFeO3 Ultrathin Films via Bi Nonstoichiometry, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 43792 (2018). IF=8.097

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.