1. Chenjiang Qian, Xin Xie, Jingnan Yang, Kai Peng, Shiyao Wu, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne, Kuijuan Jin, Changzhi Gu, and Xiulai Xu, Enhanced Strong Interaction between Nanocavities and p-shell Excitons Beyond the Dipole Approximation, PHYSICAL REVIEW LETTERS 122, 087401 (2019). IF=8.839
2. Chen Ge,Chang-xiang Liu, Qing-li Zhou, Qing-hua Zhang, Jian-yu Du, Jian-kun Li,Can Wang, Lin Gu, Guo-zhen Yang, and Kui-juan Jin, A Ferrite Synaptic Transistor with Topotactic Transformation , Adv. Mater. 31, 1900379 (2019). IF=25.809
3. Tong Ye, Bo Wang, Chun Wang, Zhiyuan Li, Zhenwei Zhang, Kuijuan Jin, Li Wang, and Yan Yin, Approaching the Intrinsic Lifetime and Modulating a Graphene Plasmonic Resonance at a Few Hundred GHz , Adv. Optical Mater. 7, 1900315 (2019). IF=7.43
4. Dong Li, Xiang Wang, Zuzhang Lin, Yuanhui Zheng, Qianqing Jiang, Naihang Zheng, Weifeng Zhang, Kui-juan Jin, and Gui Yu, Tuning Charge Carrier and Spin Transport Properties via StructuralModification of Polymer Semiconductors , ACS Appl. Mater. Interfaces. 11, 30089 (2019) IF=8.456
5. Yuanhui Zheng, Yaqing Feng, Dong Gao, Naihang Zheng, Dong Li, Litong Jiang, Xiang Wang, Kuijuan Jin, and Gui Yu, Magnetoresistance and Spinterface of Organic Spin Valves Based on Diketopyrrolopyrrole Polymers , Adv. Electron. Mater. 5, 1900318 (2019). IF=6.312
6. He-Yi Huang, Chen Ge, Qing-Hua Zhang, Chang-Xiang Liu, Jian-Yu Du, Jian-Kun Li, Can Wang, Lin Gu, Guo-Zhen Yang, and Kui-Juan Jin, Electrolyte-Gated Synaptic Transistor with Oxygen Ions, Adv. Funct. Mater. 29, 1902702 (2019). IF=15.621
7. Jiankun Li, Ning Li, Chen Ge, Heyi Huang, Yuanwei Sun, Peng Gao, Meng He, Can Wang, Guozhen Yang, and Kuijuan Jin, Giant Electroresistance in Ferroionic Tunnel Junctions , iScience 16, 368 (2019). IF=4.447
8. Jiesu Wang, Hongbao Yao, Kuijuan Jin, Er-Jia Guo, Qinghua Zhang, Chao Ma, Lin Gu, Pazhanivelu Venkatachalam, Jiali Zhao, Jiaou Wang, Hassen Riahi, Haizhong Guo, Chen Ge, Can Wang, and Guozhen Yang, Magnetoresistance in Metallic Ferroelectrics , ACS Appl. Electron. Mater. 1, 1225 (2019)
9. LongFei Wang, Yi Luo, JieSu Wang, XiuShi Huang, ZhaoMeng Gao, TieYing Yang, XiaoLong Li, Pei Li, KuiJuan Jin, WeiFeng Zhang, and HaiZhong Guo, Temperature-dependent evolution of surface charge screeningand polarization at ferroelectric surfaces, Sci. China-Phys. Mech. Astron. 62, 987721 (2019) IF=3.986
10. Hongbao Yao, Jiesu Wang, Kuijuan Jin, Qinghua Zhang, Wenning Ren, Pazhanivelu Venkatachalam, Lin Gu, Chen Ge, Er-Jia Guo, Xiulai Xu, Can Wang, and Guozhen Yang, Multiferroic Metal−PbNb0.12Ti0.88O3−δ Films on Nb-Doped STO, ACS Appl. Electron. Mater. 1, 2109 (2019)
11. Sisi Li , Jiesu Wang, Qinghua Zhang, Manuel A. Roldan, Lin Shan, Qiao Jin, Shuang Chen, Zhenping Wu , Can Wang, Chen Ge, Meng He, Haizhong Guo, Lin Gu , Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Maximization of ferromagnetism in LaCoO3 films by competing symmetry, PHYSICAL REVIEW MATERIALS 3, 114409 (2019) IF=2.926
12. Bingbing Zhang, Xu He, Jiali Zhao, Can Yu, Haidan Wen, Sheng Meng, Eric Bousquet, Yuelin Li, Chen Ge, Kuijuan Jin, Ye Tao, and Haizhong Guo, Giant photoinduced lattice distortion in oxygen vacancy ordered SrCoO2.5 thin films, PHYSICAL REVIEW B 100, 144201 (2019) IF=3.813
13. Jiali Zhao, Yi Luo, Jia-Ou Wang, Haijie Qian, Chen Liu, Xu He, Qinghua Zhang, Heyi Huang, Bingbing Zhang, Shunfang Li, Erjia Guo, Chen Ge, Tieying Yang, Xiaolong Li, Meng He, Lin Gu, Kui-Juan Jin, Kurash Ibrahim and Haizhong Guo, Electronic structure evolutions driven by oxygen vacancy in SrCoO3−x films, Science China Material 62, 1162 (2019). IF=5.636
14. Jiankun Li, Chen Ge, Haotian Lu, Haizhong Guo, Er-Jia Guo, Meng He, Can Wang, Guozhen Yang, and Kuijuan Jin, Energy-Efficient Artificial Synapses Based on Oxide Tunnel Junctions , ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 43473 (2019). IF=8.456
15. GUO Er-Jia, ZHU Tao, Investigation of magnetic materials by neutron scattering, Physics 48, 708 (2019)

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.