1. Chen Ge, Ge Li, Qing-li Zhou, Jian-yu Du, Er-jia Guo, Meng He, Can Wang, Guo-zhen Yang, Kui-juan Jin, Gating-induced reversible HxVO2 phase transformations for neuromorphic computing, Nano Energy 67, 104268 (2020). IF=15.548
2. Shan Lin, Qinghua Zhang, Manuel A. Roldan, Sujit Das, Timothy Charlton, Michael R. Fitzsimmons, Qiao Jin, Sisi Li, Zhenping Wu, Shuang Chen, Haizhong Guo , Xin Tong, Meng He, Chen Ge , Can Wang, Lin Gu, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Switching Magnetic Anisotropy of SrRuO3 by Capping-Layer-Induced Octahedral Distortion, PHYSICAL REVIEW APPLIED 13, 034033 (2020) IF=4.532
3. Jiankun Li, Chen Ge, Jianyu Du, Can Wang, Guozhen Yang, and Kuijuan Jin, Reproducible Ultrathin Ferroelectric Domain Switching for High-Performance Neuromorphic Computing , Adv. Mater 32, 1905764 (2020). IF=27.398
4. WANG JieSu, GE Chen, GUO Er-Jia, XU XiuLai, WANG Can and JIN KuiJuan, Structure demonstration of perovskite oxide and its epitaxial thin films by second harmonic generation, Sci. China Technol. Sci. 63, 874 (2020) IF=2.18
5. ShiLu Tian, Can Wang, Yong Zhou, Yu Feng, XiaoKang Yao, Chen Ge, Meng He, GuoZhen Yang, and KuiJuan Jin, Effect of mechanical force on domain switching in BiFeO3 ultrathin films , Sci. China-Phys. Mech. Astron. 63, 217711 (2020). IF=4.226
6. Yong Zhou, Can Wang, Shilu Tian, Xiaokang Yao, Chen Ge, Er-Jia Guo, Meng He, Guozhen Yang, Kuijuan Jin, Switchable ferroelectric diode and photovoltaic effects in polycrystalline BiFeO3 thin films grown on transparent substrates , Thin Solid Films 698, 137851 (2020). IF=1.888
7. Li Weisong, Guo Zheng, Jiang Litong, Zhong Lei, Li Guoning, Zhang Jiajun, Fan Kai, Gonzalez-Cortes Sergio, Jin Kuijuan, Xu Chunjian, Xiao Tiancun, Edwards, Peter P, Facile in situ reductive synthesis of both nitrogen deficient and protonated g-C3N4 nanosheets for the synergistic enhancement of visible-light H-2 evolution , Chem. Sci., 11, 2716 (2020). IF=9.556
8. Hai Zhong, Qin-Chao Sun, Guo Li, Jian-Yu Du, He-Yi Huang, Er-Jia Guo, Meng He, Can Wang, Guo-Zhen Yang, Chen Ge, and Kui-Juan Jin, High-performance synaptic transistors for neuromorphic computing , Chin. Phys. B 29, 040703 (2020). IF=1.469
9. Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Xin Xie, Kai Peng, Shiyao Wu, Feilong Song, Sibai Sun,Jianchen Dang, Yang Yu, Shushu Shi, Jiongji He, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne, Bei-Bei Li, Fang Bo, Yun-Feng Xiao, Zhanchun Zuo, Kuijuan Jin, Changzhi Gu and Xiulai Xu, Diabolical points in coupled active cavities with quantum emitters , Light: Science & Applications 9, 6 (2020). IF=14
10. Jian-yu Du, Chen Ge, Hassen Riahi, Er-jia Guo, Meng He, Can Wang, Guo-zhen Yang, and Kui-juan Jin, Dual-Gated MoS2 Transistors for Synaptic and Programmable Logic Functions , Adv. Electron. Mater. 1901408 (2020). IF=6.312
11. Xin Xie, Weixuan Zhang, Xiaowu He, Shiyao Wu, Jianchen Dang, Kai Peng, Feilong Song, Longlong Yang, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Can Wang, Kuijuan Jin, Xiangdong Zhang, and Xiulai Xu, Cavity Quantum Electrodynamics with Second-Order Topological Corner State , Laser Photonics Rev. 1900425 (2020). IF=10.655
12. Weixuan Zhang, Xin Xie, Huiming Hao, Jianchen Dang, Shan Xiao, Shushu Shi, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Can Wang, Kuijuan Jin, Xiangdong Zhang and Xiulai Xu, Low-threshold topological nanolasers based on the second-order corner state , Light: Science & Applications 9, 109 (2020). IF=13.714
13. XiaoShuo Wang, Liang Zhou, MengXin Li, Yi Luo, TieYing Yang, TianLi Wu, XiaoLong Li, Kui-Juan Jin, Er-Jia Guo, LiFen Wang, XueDong Bai, WeiFeng Zhang, and HaiZhong Guo, Surface protonation and oxygen evolution activity of epitaxial La1−xSrxCoO3 thin films , Sci. China-Phys. Mech. Astron. 63, 297011 (2020). IF=3.986
14. Zengxing Lu, Jingwu Liu, Jiatai Feng, Xuan Zheng, Li-hong Yang, Chen Ge, Kui-juan Jin, Zhiming Wang, and Run-Wei Li, Synthesis of single-crystal La0.67Sr0.33MnO3 freestanding films with different crystal-orientation , APL Mater. 8, 051105 (2020). IF=3.819
15. Shengyang Li, Guangwei She, Jing Xu, Shaoyang Zhang, Haoyue Zhang, Lixuan Mu, Chen Ge, Kuijuan Jin, Jun Luo, and Wensheng Shi, Metal Silicidation in Conjunction with Dopant Segregation: A Promising Strategy for Fabricating High-Performance Silicon-Based Photoanodes , ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 39092 (2020). IF=8.758
16. Xiang Wang, Chen Ge, Ge Li, Er-Jia Guo, Meng He, Can Wang, Guo-Zhen Yang, and Kui-Juan Jin, A synaptic transistor with NdNiO3 , Chin. Phys. B 29,098101 (2020). IF=1.223.
17. GE LI, QINGLI ZHOU, CHEN GE, WANLIN LIANG, YUWANG DENG, CHANGXIANG LIU, CUNLIN ZHANG, JIANYU DU, AND KUI-JUAN JIN, Influence of micro-structure on modulation properties in VO2 composite terahertz memory metamaterials , Optics Express 28, 31437 (2020). IF=3.669.
18. Naihang Zheng, Xiang Wang, Yuanhui Zheng, Dong Li, Zuzhang Lin, Weifeng Zhang, Kui-juan Jin, and Gui Yu, Negative Magnetoresistance Behavior in Polymer Spin Valves Based on Donor−Acceptor Conjugated Molecules , Adv. Mater. Interfaces 7, 2000868 (2020). IF=4.948.
19. Feilong Song, Chenjiang Qian, Yunuan Wang, Feng Zhang, Kai Peng, Shiyao Wu, Xin Xie, Jingnan Yang, Sibai Sun, Yang Yu, Jianchen Dang, Shan Xiao, Longlong Yang, Kuijuan Jin, Haizheng Zhong, and Xiulai Xu, Hot Polarons with Trapped Excitons and Octahedra-Twist Phonons in CH3NH3PbBr3 Hybrid Perovskite Nanowires , Laser Photonics Rev. 14, 1900267 (2020). IF=10.655
20. Qiao Jin, Hu Cheng, Zhiwen Wang, Qinghua Zhang, Shan Lin, Manuel A. Roldan, Jiali Zhao, Jia-Ou Wang, Shuang Chen, Meng He, Chen Ge, Can Wang, Hui-Bin Lu, Haizhong Guo, Lin Gu, Xin Tong, Tao Zhu, Shanmin Wang, Hongxin Yang, Kui-juan Jin, and Er-Jia Guo, Strain-Mediated High Conductivity in Ultrathin Antiferromagnetic Metallic Nitrides , Adv. Mater. 2005920 (2020). IF=27.398
21. Ru Chen, Zewei Ren, Zhaohui Meng, Honglei Zhan, Xinyang Miao, Kun Zhao, Huibin Lű, Kuijuan Jin, Shijie Hao, Wenzheng Yue, Guozhen Yang, Oblique-incidence reflectivity difference method combined with deep learning for predicting anisotropy of invisible-bedding shale , Energy Reports 6 795 (2020). IF=3.595

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.